Vic Tour – Sandhurst (North) – 7 Jul 2019 – 2996 – AP